Vedtægter

Vedtægter for foreningen:

Sillerslev Super Sociale Svømmere

CVR. nr. 41516607

§ 1 – Navn, hjemsted mv

Foreningens navn er “Sillerslev Super Sociale Svømmere”. Foreningen har hjemsted i Sillerslev, Morsø Kommune

§ 2 – Formål

Foreningens formål er: At fremme interessen for badning hele året i fjorden ved Sillerslev, herunder stille faciliteter til rådighed for alle som benytter fjorden, eller naturen deromkring, til leg, aktiviteter, læring eller velbehag. At fremme velvære, glæde og et godt socialt fællesskab gennem fælles aktiviteter og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter blandt medlemmerne.

§ 3 – Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Der kan tegnes medlemskab som enkeltperson eller som familie (hustandsmedlemsskab). Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentets opkrævning. Indmeldelse sker til foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Medlemmer af foreningen bader og bruger faciliteter på eget ansvar. Medlemmer er forpligtet til at hjælpe med rengøring og vedligehold af foreningens faciliteter.

§ 4 – Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingent på den årlige generalforsamling.

§ 5 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Facebook eller e-mail til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen skal afholdes. Indkaldelse skal kort angive dagsordenen for generalforsamlingen, der minimum skal bestå af følgende:

  1. Valg af stemmetæller.
  2. Valg af dirigent.
  3. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det afslutte regnskabsår.
  4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse kan alene ske ved personlig fremmøde. Stemmeafgivelser sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når bestyrelsen fra minimum 1/5 af foreningens medlemmer, modtager skriftlig begæring derom, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter modtagelse af begæring herom og skal indkaldes i overensstemmelse med reglerne i §5.

§ 7 – Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 8 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen. Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at modtage valg, men er ikke forpligtet til at lade sig genvælge, forinden medlemmet har været udtrådt af bestyrelsen i en 2-års periode. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formand – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Suppleanten deltager i møder uden stemmeret.

§ 9 – Tegningsregel og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden, eller næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Ved beløb under kr. 1.000. kan kassereren underskrive alene. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 – Regnskab og revision

Regnskabet følger kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisionen finder sted én gang årligt, efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar af generalforsamlingen.

§ 11 – Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men forslaget opretholdes, indkalder bestyrelsen til ny ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage, hvor beslutning om foreningens opløsning kan træffes med simpelt stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Ved foreningens opløsning beslutter den afgående generalforsamling, efter bestyrelsens indstilling, til hvilket almennyttigt formål, i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse, eller andet almennyttigt formål i foreningens virkeområde, foreningens formue skal overføres.

Således vedtaget, Sillerslev den 10.07.2020

.